Контрольна робота з дисципліни «

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Інвестування»

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Фінанси arrow Інвестиції та проекти arrow Контрольна робота з дисципліни «Інвестування»
Код

DM-0098
Содержание

17. Характеристика національних фондових індексів.
36. Характеристика постійних та змінних витрат за проектом
Завдання 1.
Розрахувати майбутню вартість вкладу через А = 4 років за складним відсотком, якщо початковий вклад Б = 10 тис. грн., річний відсоток — В = 16%. Як зміниться майбутня вартість за умови, що відсотки нараховуватимуться щоквартально?
Завдання 2.
Розрахуйте теперішню вартість двох грошових потоків. Перший розміром А =620 грн. буде отримано через Б = 5 років, другий — В = 1090 грн. буде отримано ще через Г = 2 років після першого. Процентна ставка становить Д =7%.
Завдання 3.
Розрахувати розмір ставки дисконту з урахуванням інфляції, якщо річний реальний середньоринковий рівень доходу на валютні інвестиції — А = 10%, очікувана річна інфляція — Б =15%.
Завдання 4.
Капітал компанії сформовано за рахунок:
• довгострокової позики в банку в розмірі А=400 тис. грн. під Б =18% річних;
• привілейованих акцій на суму В=200 тис. грн. (вартість капіталу — Г=10 %);
• звичайних акцій на суму Д =1200 тис. грн. (вартість капіталу — Є=14 %).
Розрахувати середньозважену вартість капіталу (СЗВК) компанії в цілому.
Завдання 5.
Розрахуйте номінальну та балансову вартість акцій акціонерного товариства, якщо відомо: розмір статутного фонду — А=3,62 млн.грн; загальна кількість випущених акцій — Б=250 тис.шт; активи емітента на даний момент складають — В=4,30 млн.грн; сума заборгованості усім кредиторам — Г=0,85 млн.грн.
Завдання 6.
Розрахуйте поточну вартість облігації з купонною ставкою — А=7%, номіналом 1000 грн. та строком погашення — Б = 3 роки, якщо ставка дисконту складає — В = 8,5%. За допомогою таблиць процентного фактора нинішньої вартості та процентного фактора нинішньої вартості ануїтету обрахуйте, як зміниться вартість цієї облігації за ставки дисконту — Г=6%. Зробіть висновок про вплив ставки дисконту на зміну оцінки облігації.
Завдання 7.
Акціонерне товариство "А" має сплачений статутний капітал у розмірі А=100 тис.грн, який складається з простих та привілейованих акцій, при цьому товариством випущено максимально можливу кількість привілейованих та Б = 25 тис. од. звичайних акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями становить В =14%. За підсумками фінансового року чистий прибуток товариства становив Г = 80 тис.грн., з яких на розвиток виробництва було спрямовано Д =40%. Ринкова ставка відсотка становить Є =35%.
Розрахуйте, як зміниться курсова вартість простих акцій товариства, якщо ринкова процентна ставка знизиться до Ж =30%.
Завдання 8.
За двома проектами було отримано по три прогнозні оцінки вірогідного доходу. За допомогою стандартного середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації визначте, якому з проектів віддасть перевагу інвестор, не схильний до ризику.
Варіант
розрахунку
Прогноз прибутку за проектом, тис. грн.
Проект А Проект Б
1 110 400
2 103 417
3 95 440
Завдання 9. 
Розрахуйте необхідну ставку доходу акції А, якщо відомо, що:
Варіант 1
Безризикова ставка на ринку, % 8
Середня ринкова доходність, % 12
Середня доходність підприємств галузі, % 15
Зробіть висновок, чи слід купувати дану акцію, якщо останній сплачений дивіденд складав 14 % до номіналу.
Завдання 10.
Оберіть кращий проект, використовуючи значення чистої приведеної вартості та індексу прибутковості. Ставка дисконтування становить 20 %.
Рік реалізації  проекту Обсяг інвестицій, тис.  грн. Доходи, тис. грн. Поточні витрати на  виробництво, тис. грн.
Проект А
0 110
1 - 160 120
2 - 170 130
3 - 180 140
4 - 190 140
Проект Б
0 340
2 - 800 600
3 - 800 610
4 - 810 610
Завдання 11.
Впровадження проекту з початковими інвестиціями в розмірі А тис. грн. передбачає такі грошові надходження протягом чотирьох років: 1-й рік — Б тис. грн., 2-й — В тис. грн., 3-й — Г тис. грн., 4-й рік — Д тис. грн. Коефіцієнт дисконтування становить 10 %.
Розрахувати строк окупності інвестиційного проекту за допомогою спрощеного показника, а також точнішним методом.
Варіант А,тис.грн. Б,тис.грн. В,тис.грн. Г,тис.грн. Д,тис.грн.
1 5000 900 670 850 510
Завдання 12.
Нехай підприємство виробляє і продає А тис. виробів за місяць при ціні одиниці Б грн. За заданого обсягу виробництва сумарні витрати дорівнюють В тис. грн., з них постійні витрати — Г тис. грн.
Знайти точку беззбитковості. Визначити прибутки (збитки) за заданих умов.
Визначити можливі прибутки (збитки), якщо постійні витрати зменшаться на 20 %, а змінні зростуть на 5 %.
Варіант А,тис.виробів Б,грн. В,тис.грн. Г,тис.грн.
1 100 2,5 170 70
Завдання 13.
Умовний інвестор сформував портфель за рахунок придбання цінних паперів:
Варіант 1
Акції підприємства А, один. 1000
Ціна акції, грн. 5
Доходність акції, % 15
Акції підприємства Б, один. 6000
Ціна акції, грн. 3
Доходність акції, % 12
Облігації підприємства В, один. 1000
Номінал облігації, грн. 100
Доходність облігації, % 10
Облігації внутрішньої державної позики, один. 500
Номінал облігації, грн. 1000
Доходність облігації, % 7
Розрахуйте середню доходність сформованого портфеля інвестора.
Количество страниц

21
Дата размещения

2012
Цена

170.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Інвестування» (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 21 2019 07:06
подробно

diploma-home.com/spetsialnost-diplom-uchitelya.html

www.best-cooler.reviews/best-coleman-cooler-for-sale/