Відповіді на питання з дисциплін

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Відповіді на питання з дисципліни «Основи охорони праці»

Тип работы

Відповіді на питання
Категория

Управління персоналом arrow Охорона праці arrow Відповіді на питання з дисципліни «Основи охорони праці»
Код

DM-1804
Содержание

1.    Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном.
2.    Суб’єкти і об’єкти охорони праці. Основні терміни та визначення в галузі охорони праці.
3.    Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.
4.    Конституційні засади охорони праці в Україні. Законодавство України про охорону праці. Закон України «Про охорону праці».
5.    Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
6.    Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.
7.    Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці.
8.    Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки.
9.    Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Міждержавні стандарти ССБП.
10.    Національні стандарти України з охорони праці. Санітарні, будівельні норми, інші загальнодержавні документи з охорони праці.
11.    Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в організації.
12.    Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і засоби з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат.
13.    Система державного управління охороною праці в Україні. Компетенція та повноваження органів державного управління охороною праці.
14.    Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права.
15.    Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.
16.    Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації.
17.    Служба охорони праці підприємства. Статус і підпорядкованість.
18.    Служба охорони праці підприємства. Основні завдання, функції служби охорони праці.
19.    Служба охорони праці підприємства. Структура і чисельність служб охорони праці.
20.    Служба охорони праці підприємства. Права і обов’язки працівників служби охорони праці.
21.    Громадський контроль за станом охорони праці в організації. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх обов'язки і права.
22.    Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та права комісії.
23.    Регулювання питань охорони праці у колективному договорі.
24.    Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації.
25.    Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці.
26.    Кабінети промислової безпеки та охорони праці, основні завдання та напрямки роботи кабінетів.
27.    Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка.
28.    Стимулювання охорони праці.
29.    Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання.
30.    Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи.
31.    Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи  підвищеної небезпеки.
32.    Навчання з питань охорони праці посадових осіб. Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів.
33.    Навчання з питань охорони праці посадових осіб Порядок проведення інструктажів для працівників. Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, студентів.
34.    Навчання з питань охорони праці посадових осіб Стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної роботи.
35.    Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. Інциденти та невідповідності.
36.    Основні причини виробничих травм та професійних захворювань.
37.    Розподіл травм за ступенем тяжкості. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.
38.    Основи фізіології праці. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини. Втома. Гігієна праці, її значення.
39.    Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.
40.    Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці. Робоча зона та повітря робочої зони.
41.    Мікроклімат робочої зони. Нормування та контроль параметрів мікроклімату.
42.    Мікроклімат робочої зони.Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.
43.    Склад повітря робочої зони: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами).
44.    Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин. Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони.
45.    Вентиляція. Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний баланс, кратність повітрообміну.
46.    Природна вентиляція. Системи штучної (механічної) вентиляції, їх вибір, конструктивне оформлення. Місцева (локальна) механічна вентиляція.
47.    Основні світлотехнічні визначення. Природне, штучне, суміщене освітлення.
48.    Класифікація виробничого освітлення. Основні вимоги до виробничого освітлення.
49.    Класифікація виробничого освітлення. Нормування освітлення, розряди зорової роботи. Експлуатація систем виробничого освітлення.
50.    Класифікація виробничого освітлення. Джерела штучного освітлення, лампи і світильники.
51.    Загальний підхід до проектування систем освітлення.
52.    Джерела, класифікація і характеристики вібрації. Гігієнічне нормування вібрацій.
53.    Методи контролю параметрів вібрацій. Типові заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій.
54.    Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість.
55.    Звукова потужність джерела звуку. Класифікація шумів за походженням, за характером, спектром та часовими характеристиками.
56.    Нормування шумів. Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму.
57.    Інфразвук та ультразвук. Джерела та параметри інфразвукових та ультразвукових коливань.
58.    Нормування та контроль рівнів, основні методи та засоби захисту від ультразвуку та інфразвуку.
59.    Джерела, особливості і класифікація електромагнітних випромінювань та електричних і магнітних полів. Характеристики полів і випромінювань.
60.    Нормування електромагнітних випромінювань. Прилади та методи контролю. Захист від електромагнітних випромінювань і полів.
61.    Класифікація та джерела випромінювань оптичного діапазону. Особливості інфрачервоного (ІЧ), ультрафіолетового (УФ) та лазерного випромінювання, їх нормування, прилади та методи контролю. Засоби та заходи захисту від ІЧ та УФ випромінювань.
62.    Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного випромінювання. Специфіка захисту від лазерного випромінювання.
63.    Виробничі джерела, іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх використання.
64.    Типові методи та засоби захисту персоналу від іонізуючого випромінювання у виробничих умовах.
65.    Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами. Санітарно-захисні зони підприємств.
66.    Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства, до виробничих та допоміжних приміщень. Енерго- та водопостачання, каналізація, транспортні комунікації.
67.    Вимоги охорони праці до розташування виробничого і офісного обладнання та організації робочих місць.
68.    Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів. Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки.
69.    Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт.
70.    Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.
71.    Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Умови ураження людини електричним струмом.
72.    Напруга кроку та дотику. Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби і заходи.
73.    Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю.
74.    Класифікація вибухо-небезпечних та пожежонебезпечних приміщень і зон.
75.    Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту. Пожежна сигналізація. Засоби пожежогасіння.
76.    Дії персоналу при виникненні пожежі. Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах.

Количество страниц

146
Дата размещения

2014
Цена

380.00

Для покупки готовой работы: Відповіді на питання з дисципліни «Основи охорони праці» (Відповіді на питання) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 23 2019 17:09
best-cooler.reviews

www.mazda.niko.ua/serviceand-warranty/zapisTO/